Browsing: Nghị định 38/2022/NĐ-CP

Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng hoặc 22.500 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/giờ.