Kiến thức chung

Tại sao nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới tiến bộ nhất?

Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản mặc dù có những đặc điểm riêng nhưng đều là những kiểu nhà nước bóc lột được xây dựng trên cơ sở của chế độ tưhữu về tư liệu sản xuất.

Các nhà nước đó đều là “nhà nước theo đúng nghĩa”, là công cụ để bảo vệ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, duy trì sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa (vô sản) là kiểu nhà nước mới có bản chất khác với các kiểu nhà nước bóc lột.

Nhà nước vô sản dựa trên cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; về chính trị dựa trên liên minh công – nông – trí thức làm nòng cốt cho sự liên minh với mọi tầng lớp nhân dân lđ  khác.

Nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa là thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,thực hiện công bằng xã hội.

Do đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước mới tiến bộ nhất nhưng cũng là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong và sau đó sẽ không còn một kiểu nhà nước nào khác nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *