Kiến thức chung

Tại sao nói sản xuất vật chất là hình thức cơ bản nhất của thực tiễn?

Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

Tính chất của thực tiễn

– Là hoạt động có tính cộng đồng xã hội

– Là hoạt động có tính lịch sử cụ thể

– Là hoạt động có tính sáng tạo, có tính mục đích cải tạo tự nhiên, hoàn thiện cho con người.

Các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn

– Hoạt động sản xuất vật chất: là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, tạo ra của cải vật chất – cho xã hội.

– Hoạt động chính trị xã hội: là hoạt động của các tổ chức xã hội nhằm biến đổi các quan hệ xã hội mà đỉnh cao là biến đổi các hình thái kinh tế – xã hội.

– Hoạt động thực nghiệm khoa học: Là quá trình mô phỏng hiện thực khách quan trong phòng thí nghiệm hoặc trong môi trường gần giống với tự nhiên, để tìm ra bản chất của đối tượng nhận thức.

Sản xuất vật chất là hình thức cơ bản nhất của thực tiễn

Trong các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn, hoạt động sản xuất vật chất đóng vai trò quyết định nhất, bởi vì:

– Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, là cơ sở hình thành các quan hệ xã hội, là cơ sở sáng tạo ra toàn bộ đời sống tinh thần cho xã hội.

– Sản xuất vật chất là điều kiện chủ yếu sáng tạo ra bản thân con người.

– Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của các hình thức hoạt động thực tiễn khác cũng như các hoạt động sống khác của con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *