Doanh nghiệp - Đầu tưTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế năm 2023

Khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, một trong những vấn đề quan trọng là thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế và thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế.

Quy định về giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

– Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp; công ty theo ý chí của doanh nghiệp và sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

– Doanh nghiệp đăng ký nội dung thông tin thuế như thế nào thì sẽ thực hiện nghĩa vụ quyết toán đối với loại thuế đó như:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thuế thu nhập cá nhân

+ Các loại thuế khác (nếu có).

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế với trường hợp giải thể doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu.

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể.

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu.

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu.

+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+ Kèm Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC .

+ Cùng Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC .

+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

(điểm b.2.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)

– Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể của doanh nghiệp

– Quyết định giải thể;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu;

– Biên bản họp (đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể);

– Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực (đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của tòa án).

Nộp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

– Đối với hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

– Đối với hồ sơ gửi đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC

Thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động; đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Quy trình giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

– Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);

– Gửi Công văn xin quyết toán thuế;

– Đóng các loại thuế còn nợ;

– Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *