0Bình luận

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam sau 1975

1. Miền Bắc

– Thuận lợi : đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xâ dựng được những cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

– hó khăn : cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã phá huỷ hầu hết những thành quả nhân dân miền Bắc đã xâ dựng, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm.

2. Miền Nam

– Thuận lợi : đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ.

– hó khăn : hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh. Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

Ý kiến