0Bình luận

Tình hình Việt Nam trong những năm CTTG thứ II có những biến đổi ra sao?

1. Tình hình chính trị:

– Ngày 1/9/1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Chính phủ Pháp đầu hàng Đức, thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng thuộc địa.

– Những thủ đoạn của Pháp:

+ Tăng cường vơ vét sức người sức của để cung ứng cho chiến tranh

+ Đàn áp phong trào cách mạng VN.

– Tháng 9/1940 Nhật nhảy vào Đông Dương, thực dân Pháp từng bước cấu kết với Nhật để cùng thống trị nhân dân ta.

– Thủ đoạn của Nhật:

+ Giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét kinh tế phục vụ cho chiến tranh.

+ Các đảng phái thân Nhật ra sức tuyên truyền, lừa bịp về văn minh, sức mạnh Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn đường cho Nhật hất cẳng Pháp.

– Đầu năm 1945, ở châu  u Đức thất bại nặng nề. Ở châu Á – Thái Bình Dương, Nhật thua to. Tại Đông Dương, ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, các đảng phái chính trị ở VN tăng cường hoạt động. Quần chúng nhân dân sôi sục khí thế, sẵn sàng khởi nghĩa.

2. Tình hình kinh tế – xã hội :

– Kinh tế:

+ Pháp: Thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy”: Tăng thuế cũ, đặt thuế mới, sa thải công nhân, giảm tiền lương, tăng giờ làm…

+ Nhật: cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu. Yêu cầu Pháp xuất sang Nhật các nguyên liệu chiến tranh với giá rẻ Nhật đầu tư vào những ngành phục vụ cho quân sự: man-gan, sắt.

– Xã hội:

+ Chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của Pháp và Nhật, đã đẩy nhân dân ta lâm vào cảnh khốn cùng. Cuối 1944 đầu 1945 hơn 2 triệu người chết đói .

+ Các giai cấp, tầng lớp ở nước ta đều bị ảnh hưởng bởi chính sách của Pháp – Nhật.

+ Trước những chuyển biến của tình hình thế giới, Đảng phải kịp thời đề ra đường lối đấu tranh phù hợp.

Ý kiến