0Bình luận

Toàn bộ Nghị định, Thông tư hướng dẫn về Hóa đơn điện tử mới nhất

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định của pháp luật bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Nhận thấy sự quan tâm đặc biệt liên quan đến vấn đề hóa đơn điện tử, sau đây Cố Vấn Pháp Lý tổng hợp toàn bộ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử:

I. NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

II. THÔNG TƯ

1. Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (hết hiệu lực từ 01/07/2022)

2. Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (hết hiệu lực từ 01/07/2022)

3. Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (có hiệu lực từ 01/07/2022)

Ý kiến