0Bình luận

Tóm tắt điều kiện DDP trong Incoterms 2020

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước số tiền thuế nhập khẩu … phải nộp này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DDP.

Nội dung điều kiện DDP | Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế

1. DDP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại điểm đến được chỉ định.

2. Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định.

3. Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu (bao gồm chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu) và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.

4. Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

5. DDP được sử dụng với mọi phương thức vận tải.

6. Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.

Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong DDP

(i) Trách nhiệm của người bán

– Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.

– Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.

– Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

– Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

– Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.

– Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.

(ii) Trách nhiệm của người mua

– Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.

– Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.

– Giúp người bán lấy các chứng từ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan.

– Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.

– Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.

– Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán

(iii) Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí để đưa được hàng đến địa điểm giao hàng đã định sẵn trong hợp đồng kể cả thông quan hải quan ở đầu nhập khẩu.

Ý kiến