0Bình luận

Tóm tắt điều kiện DPU trong Incoterms 2020

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm đưa hàng về đến kho nhập khẩu đồng thời cũng không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải chở đến, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DPU.

Nội dung điều kiện DPU | Delivery at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống

1. DPU có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải chở đến và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định.

2. Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định và dỡ xuống. DPU là điều kiện Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại điểm đến (người bán chịu chi phí và rủi ro cho việc dỡ hàng xuống).

3. Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.

4. Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

5. DPU được sử dụng với mọi phương thức vận tải.

6. Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.

Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong DPU

(i) Trách nhiệm của người bán

– Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.

– Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.

– Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

– Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.

– Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.

– Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải ở địa điểm giao hàng.

(ii) Trách nhiệm của người mua

– Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.

– Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.

– Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.

– Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.

– Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.

– Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán

(iii) Chuyển giao rủi ro: Việc chuyển giao hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng đến và dỡ xuống tại điểm giao hàng đã quy định vào thời gian đã thỏa thuận, đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua.

Ý kiến