0Bình luận

Tóm tắt, so sánh 11 điều kiện incoterm 2020

Incoterms 2020 là phiên bản mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 được ICC (International Chamber of Commerce) công bố. Dưới đây là nội dung tóm tắt các phương diện về Trách nhiệm; chuyển rao rủi ro và chi phí tương ứng với từng điều khoản trong Incoterms 2020:

1. Điều kiện EXW ( Giao hàng tại xưởng)

Cách viết:  EXW [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán:

– Giao hàng cho người mua tại nơi nhận hàng có thể tại kho người bán hoặc nơi khác ngoài kho người bán do người mua chi định.

– Nếu không có trong thỏa thuận của 2 bên mua bán thì người bán không có trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải cho người mua.

– Chuyển giao rủi ro: Điểm chuyển giao rủi ro chính là nơi người bán giao hàng cho người mua. Sẽ chịu hết trách nhiệm tới khi hàng được giao cho người mua.

– Người bán không có trách nhiệm thông quan xuất khẩu, mua bảo hiểm quốc tế hay thông quan nhập khẩu nếu không có trong thỏa thuận từ 2 bên mua bán

(ii) Trách nhiệm người mua:

– Nhận hàng từ người bán

– Ký hợp đồng vận tải nội địa và quốc tế đảm bảo giao hàng tới kho người mua nhận hàng.

– Mua bảo hiểm vận tải nếu cần (Mua bảo hiểm vận tải quốc tế và nội địa)

– Thông quan nhập khẩu ( chuẩn bị giấy phép, đóng thuế nhập khẩu)

– Nhập kho tiêu thụ hàng hóa (thuê kho, bốc xếp hàng hóa)

(iii) Chuyển giao rủi ro: Từ người bán sang người mua khi hàng được giao thành công cho người mua tại kho của người bán hoặc địa điểm người mua chỉ định.

2. Điều kiện FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

Cách viết: FCA [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán:

– Giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm người mua nhận hàng theo thỏa thuận đã ký tại hợp đồng ngoại thương.

– Người bán không có nghĩa vụ kí kết hợp đồng vận tải quốc tế và mua bảo hiểm, nếu người mua yêu cầu thì rủi ro cho việc vận tải này nguời mua sẽ chịu trách nhiệm. Người bán hoàn toàn có quyền từ chối ký  hợp đồng vận tải mua bảo hiểm quốc tế  theo yêu cầu của người mua.

– Về thông quan xuất khẩu: Nếu trong thỏa thuận có việc thông quan xuất khẩu thì người bán phải chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm thông quan xuất khẩu như: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh; giám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

– Ngoài ra, người bán cũng được yêu cầu hỗ trợ người mua cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc thông quan nhập khẩu

Thực tế, hiện nay các điều kiện mua bán FCA người bán có trách nhiệm thông quan xuất khẩu và hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu cho người mua.

(ii) Nghĩa vụ của người mua:

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định

– Ký hợp đồng vận tải quốc tế, mua bảo hiểm quốc tế nếu cần thiết, ký hợp đồng vận tải nội địa từ cảng nhập về kho người mua

– Có trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu, thanh toán các chi phí về thuế, phí tại nước nhập khẩu.

(iii) Chuyển giao rủi ro: Chuyển giao từ người bán qua người mua tại nơi hàng hóa được bàn giao cho người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định.

3. Điều kiện CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

Cách viết: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán:

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa điểm người mua chỉ định nhận hàng

– Có trách nhiệm thông quan xuất khẩu nhưng không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu, Có trách nhiệm cung cấp giấy phép hỗ trợ người mua thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải giao hàng tới địa chỉ người mua chỉ định nhận hàng có thể tại cảng nhập hoặc sâu bên trong nước nhập khẩu

(ii) Nghĩa vụ của người mua:

– Có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định từ người chuyên chở do người bán thuê.

– Bốc xếp hàng vào kho tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa

(iii) Chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người sau khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vây, CPT có người bán có trách nhiệm giao hàng tới nơi chỉ định nhận hàng nhưng không đảm bảo được an toàn cho hàng hóa, rủi ro vẫn là người mua chịu.

4. Điều kiện CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Cách viết trên chứng từ: CIP [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán:

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa chỉ nhận hàng người mua chỉ định. Để làm việc này người bán sẽ thực hiện các công viêc sau:

– Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng ( vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải quốc tế với điều khoản cao nhất cho người mua hưởng (Điều khoản loại A)

(iii) Trách nhiệm của người mua:

– Thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại nơi người chuyên chở do người bán giao hàng

– Dỡ hàng từ phương tiện vận tải xuống nhập kho tiêu thụ ( nếu thỏa thuận có viêc người chuyên chở do người bán thuê phải dỡ hàng xuống thì người mua không phải dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới nữa)

(iii) Chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vậy người bán có trách nhiệm chở hàng tới nơi nhận hàng chỉ định nhưng không đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

5. Điều kiện DPU (Delivered At Place Unload: Giao tại địa điểm chỉ định)

Cách viết trên chứng từ: DPU [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

DPU là điều kiện đổi mới được thay thế từ điều kiện DAT (incoterm 2010). Sự khác biết giữa DAT (incoterm 2010) với DPU (Incoterm 2020) là tại DPU người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới bến, cảng nơi người mua chỉ định nhận hàng nhưng có thêm trách nhiệm dỡ hàng từ phương tiện trở tới xuống mặt đất mới hoàn thành nghĩa vụ.

(i) Trách nhiệm của người bán:

– Sản xuất đóng gói hàng hóa theo đúng tiến độ,

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận tải tới nơi người mua chỉ định nhận hàng ( hợp đồng vận tải quốc tế, nội địa tại nước nhập khẩu)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ để người mua thông qua nhập khẩu

– Thông báo cho người mua về các vấn đề liên quan đến nhận hàng.

– Bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận chuyển tại điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ của người mua

(ii) Thông quan nhập khẩu:

– Nhận hàng tại địa chỉ người bán giao hàng, lúc này hàng đã được dỡ xuống địa chỉ nhận hàng.

– Chịu trách nhiệm vận tải từ nơi nhận hàng về kho nhập hàng nếu có

– Thanh toán chi phí với các bên dịch vụ vận tải liên quan và nhà cung cấp.

(iii) Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hàng tới khi được giao an toàn tại mặt đất nơi người mua chỉ định nhận hàng.  Như vậy người bán phải đảm bảo an toàn cho hàng tới nơi người mua nhận hàng.

6. Điều kiện DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm chỉ định)

Cách viết trên hơp đồng: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán

Giao hàng đã thông quan nhập khẩu tới địa chỉ nhận hàng do người mua chỉ định đảm bảo đúng tiến độ. Để làm được việc này người bán cần thực hiện những việc sau:

– Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng (vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

– Chở hàng tới nơi người mua chỉ định nhận hàng nhưng không có trách nhiệm dỡ hàng xuống phương tiện trở tới trừ khi trong thỏa thuận có điều này.

(ii) Trách nhiệm của người mua:

– Thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại nơi người bán giao hàng, dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới

– Có thể thêm trách nhiệm vận tải nội địa từ nơi nhận hàng tới kho của người mua

(iii) Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập không phải do người bán chịu trách nhiêm, Như vậy bán hàng DAP người bán sẽ chịu rủi ro tới khi giao hàng cho người mua.

7. Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

Cách viết trên hợp đồng ngoại thương: DDP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán:

– Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định

– Có trách nhiệm trở hàng đã thông quan nhập khẩu tới nơi đến mà người mua chỉ định

– Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

(ii) Nghĩa vụ của người mua: Nhận hàng tại nơi chỉ định và thanh toán tiền cho người bán. Hàng hóa lúc này đã được thông quan nhập khẩu người mua không phải làm gì hết.

(iii) Địa điểm chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao tại thời điểm hàng được người bán giao cho người mua nơi người mua nhận hàng, sau khi nhận hàng từ người bán người mua sẽ chịu mỏi rủi ro liên quan tới hàng hóa.

8. Điều kiện FAS (Free Along Side Ship: Giao dọc mạn tàu)

Cách viết trên hợp đồng: FAS [Cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán: Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tại mạn tàu cảng xuất nơi người mua chỉ định nhận hàng. Để giao được hàng tới cảng xuất người bán cần đảm nhiệm các công việc: sản xuất, đóng gói hàng hóa theo yêu cầu người mua, vận tải tới cảng xuất nơi người mua chỉ định giao hàng, làm thủ tục thông quan xuất khẩu, giao hàng tại mạn tàu cảng xuất nơi người mua chỉ định nhận hàng.

(ii) Trách nhiệm của người mua: Người mua nhận hàng tại mạn tàu sau khi người bán giao hàng  và phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng từ thời điểm đó tới khi hàng được nhập về kho của họ.

(iii) Người mua phải làm các công việc sau: Xếp hàng từ mạn tàu lên cảng xuất, ký hợp đồng vận tải quốc tế chở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập, làm thủ tục thông quan nhập khẩu, vận tải hàng từ cảng nhập về kho người mua và tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa.

(iv) Địa điểm chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa

được giao tại mạn tàu do người mua chỉ định, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Rủi ro về sau đó là người mua chịu.

9. Điều kiện FOB (Free On Board: Giao hàng trên tàu)

Cách viết trên hợp đồng: FOB [Cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán: Người bán có trách nhiệm giao hàng đã thông quan xuất khẩu an toàn lên trên boong tàu tại cảng xuất do người mua chỉ định. Để làm được việc này người bán cần thực hiện các việc sau:  Sản xuất đóng gói hàng theo thỏa thuận đã có trong hợp đồng, vận tải hàng từ kho tới cảng xuất chỉ định, làm thủ tục thông quan xuất khẩu, giao hàng lên tàu tại cảng xuất do người mua thuê, chuẩn bị các chứng từ khác liên quan tới hàng theo yêu cầu từ người mua.

(ii) Trách nhiệm của người mua: Người mua nhận hàng tại boong tàu tại cảng xuất, chịu trách nhiệm ký hợp đồng vận tải quốc tế trở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập, làm thủ tục  thông quan nhập khẩu, vận tải nội địa hàng từ cảng nhập về kho người mua, tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa, người mua có thể tự mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu cảm thấy có rủi ro trong quá trình vận tải (quốc tế và nội địa)

(iii) Địa điểm chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa

được giao thành công lên trên boong tàu tại cảng xuất, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được để cập.  Người mua sẽ tiếp nhận rủi ro từ khi hàng được giao lên trên boong tàu.

10. Điều kiện CFR (Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)

Cách viết trên hợp đồng ngoại thương: CFR [Cảng đến quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán: Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới cảng nhập do người mua chỉ định nhận hàng tại nước nhập khẩu.

Để làm việc này người bán phải thực hiện các việc sau:

– Sản xuất đóng gói hàng theo thỏa thuận đã có trong hợp đồng, vận tải hàng từ kho tới cảng xuất chỉ định, làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ký hợp đồng vận tải quốc tế có trách nhiệm giao hàng từ cảng xuất tới cảng nhập do người mua chỉ định nhận hàng.

– Người bán có thể có thêm trách nhiệm dỡ hàng từ phương tiện vận tải trên tàu xuống cảng nhập nếu việc này đã có trong thỏa thuận trước đó.

(ii) Chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người mua ngay khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên,trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Tức là hàng được chuyển giao ngay khi hàng giao thành công lên tàu tại cảng xuât người mua đã chịu rủi ro rồi vì vậy người mua được khuyến khích mua thêm bảo hiểm cho quảng đường vận tải quốc tế để đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

11. Điều kiện CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Cách viết trên hợp đồng ngoại thương: CIF [Cảng giao quy định] Incoterms 2020

(i) Trách nhiệm của người bán: Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới cảng nhập do người mua chỉ định. Cụ thể người bán sẽ làm các công việc sau: Sản xuất đóng gói hàng đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, trở hàng từ kho tới cảng xuất làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ký hợp đồng vận tải quốc tế chở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập được chỉ định. Có trách nhiệm mua bảo hiêm vận tải cho người thụ hưởng là người mua.  CIF, incoterm 2020 người bán có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức cao nhất cho người mua hưởng.

(ii) Lưu ý với bảo hiểm tại CIF:

– Hợp đồng bảo hiểm phải được ký với người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín để người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bảo hiểm đối với hàng hóa, có thể khiếu nại trực tiếp từ người bảo hiểm.

– Giá trị bảo hiểm tối thiểu phải bằng giá hàng hóa quy định trong hợp đồng cộng 10% (tức là 110%) và bằng đồng tiền của hợp đồng.

– Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định và kết thúc ít nhất tại cảng đến quy định.

– Người bán phải cung cấp cho người mua chứng thư bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm.

(iii) Trách nhiệm của người mua: Có trách nhiệm dỡ hàng từ trên tàu xuống cảng đích, làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trở hàng từ cảng nhập về kho người mua tiến hành nhập kho tiêu thụ và thanh toán hàng cho các nhà cung cấp. Người mua được khuyên nên yêu cầu người bán mua bảo hiểm với mức cao nhất, nếu không yên tâm về hàng hóa có thể chủ động mua thêm bảo hiểm cho quảng đường vận tải quốc tế.

(iv) Nơi chuyển giao rủi ro: Rủi ro chuyển iao từ người bán sang người mua ngay khi hàng được giao thành công trên tàu.

Ý kiến