0Bình luận

Trình bày quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến năm 1930?

Trình bày quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến năm 1930? Hãy cho biết công lao lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với dân tộc Việt Nam?

1. Quá trình tìm đường cứu nước

– Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành với tên gọi mới là Văn Ba đã rời cảng Nhà Rồng trên con tàu vận tải La-tus-tre-vin để sang các nước phương Tây.

– Từ 1911 đến 1917, Người đến nhiều nước ở Châu Phi, Châu Mĩ và đến cuối năm 1917 Người trở về Pháp và gia nhập Đảng xã hội Pháp (1919).

– Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người VN yêu nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Vecxai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của dân tộc VN.

– Tháng 7/1920, Người đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Người quyết tâm đi theo con đường của CM Tháng Mười Nga – con đường CMVS.

– Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng xã hội Pháp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp, Người trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên.

2. Người chuẩn bị về chính trị, tư tưởng:

– Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pháp, ra báo “Người cùng khổ” để vạch trần tội ác của CNĐQ. Ngoài ra còn viết bài cho các báo “Nhân đạo”, “Đời sống công nhân… và viết cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp”…

– Năm 1923, Người đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và ở lại làm việc tại Quốc tế III, viết bài cho báo Sự thật, Tạp chí thư tín Quốc tế…

– Năm 1924, Người dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V.

– Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (TQ), chuẩn bị cho việc truyền bá CN Mác – Lênin vào VN.

3. Công tác tuyên truyền lý luận, chuẩn bị về mặt tổ chức để thành lập Đảng cộng VN (1925 – 1930)

– Tháng 6/1925 Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

– Cho xuất bản tờ báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền của Hội (21/6/1925).

– Năm 1927 Xuất bản tác phẩm Đường kách mệnh.

– Năm 1928 thực hiện chủ trương Vô sản hóa để đẩy nhanh quá trình thành lập Đảng.

– Ngày 6/1/1930 trước sự ra đời của Ba tổ chức Cộng sản hoạt động độc lập. Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thống nhất 3 tổ chức thành ĐCSVN.

4. Công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc:

– Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – con đường CMVS – đây là công lao đầu tiên và to lớn nhất.

– Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở VN.

– Sáng lập ĐCSVN, tổ chức và lãnh đạo CMVN đi đến thắng lợi.

Ý kiến