0Bình luận

Vì sao chúng ta gọi chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Mác-Lênin?

Sau lúc C.Mác và Ph.Ăngghen từ trần, V.I.Lênin là người bảo vệ, bổ sung, tăng trưởng và áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Lênin tạo nên và tăng trưởng trong cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa duy tâm, xét lại và giáo điều; là sự tiếp diễn và là quá trình mới trong lịch sử chủ nghĩa Mác để khắc phục những vấn đề cách mệnh vô sản trong quá trình chủ nghĩa đế quốc và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

1. Nhu cầu bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác.

– Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã bước sang quá trình chủ nghĩa đế quốc. Thực chất bóc lột và cai trị của chủ nghĩa tư bản càng ngày càng tinh xảo, hơn; tranh chấp đặc biệt vốn có của chủ nghĩa tư bản càng ngày càng biểu lộ thâm thúy nhưng mà tiêu biểu là tranh chấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

– Những năm cuối thế kỷ XIX, bước sang thế kỷ XX, có những phát minh vật lý mang tính vạch thời đại, làm xáo trộn cơ bản quan niệm nghìn đời về vật chất. Đây là thời cơ để chủ nghĩa duy tâm tấn công chủ nghĩa Mác; một số nhà khoa học thiên nhiên rơi vào hiện trạng khủng hoảng về toàn cầu quan, gây tác động trực tiếp tới nhận thức và hành động của phong trào cách mệnh.

– Chủ nghĩa Mác đã được quảng bá vào nước Nga; nhưng mà những trào lưu như chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa, chủ nghĩa xét lại v.v đã nhân danh đổi mới chủ nghĩa Mác để xuyên tạc và phủ nhận chủ nghĩa ấy. Trong bối cảnh tương tự, nhu cầu khách quan về việc nói chung những thành tích khoa học thiên nhiên để rút ra những kết luận về toàn cầu quan và cách thức luận triết học cho các khoa học chuyên ngành; tranh đấu chống lại những trào lưu tư tưởng phản động và tăng trưởng chủ nghĩa Mác đã được thực tế nước Nga đặt ra. Hoạt động lý luận của V.I.Lênin nhằm phục vụ nhu cầu lịch sử ấy.

2. Quá trình V.I.Lênin bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác được phân thành 3 giai đoạn, tương ứng với 3 nhu cầu khách quan của thực tế nước Nga.

– Trong giai đoạn 1893-1907, V.I.Lênin phê phán tính duy tâm của phái “dân túy” về những vấn đề lịch sử-xã hội và chỉ ra rằng, qua việc xãa nhòa ranh giới giữa phép biện chứng duy vật với phép biện chứng duy tâm của Hêghen, phái dân túy đã xuyên tạc chủ nghĩa Mác. V.I.Lênin cũng tăng trưởng ý kiến của chủ nghĩa Mác về các bề ngoài tranh đấu giai cấp của giai cấp vô sản trước lúc giành được chính quyền; trong ấy các vấn đề về tranh đấu kinh tế, chính trị, tư tưởng được nói đến rõ nét; ông cũng tăng trưởng chủ nghĩa Mác về những vấn đề như cách thức cách mệnh; yếu tố chủ quan và nhân tố khách quan; vai trò của dân chúng quần chúng; của các đảng chính trị trong quá trình đế quốc chủ nghĩa.

– Trong giai đoạn 1907-1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1909)- tác phẩm nói chung từ giác độ triết học những thành tích mới nhất của khoa học thiên nhiên để bảo vệ và tiếp diễn tăng trưởng chủ nghĩa Mác; phê phán triết học duy tâm chủ quan đang chống lại chủ nghĩa duy vật khái quát và chủ nghĩa duy vật biện chứng nói riêng. Trong tác phẩm, vấn đề căn bản của triết học và phạm trù vật chất có ý nghĩa hệ tư tưởng và cách thức luận cực kỳ lớn phệ. Bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác về nhận thức, V.I.Lênin cũng chỉ ra sự hợp nhất bên trong, ko tách rời của chủ nghĩa duy vật biện chứng với chủ nghĩa duy vật lịch sử; sự hợp nhất của những luận giải duy vật về thiên nhiên, về xã hội, về con người và tư duy của nó. Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp diễn khai thác hạt nhân cân đối của triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng duy vật, đặc thù là lý luận về sự hợp nhất giữa các mặt đối lập. 5 1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước và cách mệnh bàn về vấn đề nhà nước chuyên chính vô sản, bạo lực cách mệnh và vai trò của đảng người lao động và trục đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; đưa ra tư tưởng về nhà nước Xôviết, coi ấy là bề ngoài của chuyên chính vô sản; vạch ra những nhiệm vụ chính trị và kinh tế nhưng mà nhà nước ấy phải tiến hành và chỉ ra những xuất xứ vật chất của chủ nghĩa xã hội được tạo ra do sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản.

– Thời kỳ 1917-1924. Thắng lợi của cách mệnh xã hội chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) 5 1917 mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện này làm nẩy sinh những nhu cầu mới về lý luận nhưng mà sinh tiền C.Mác và Ph.Ăngghen chưa trình bày; V.I.Lênin tiếp diễn tổng kết thực tế để phục vụ nhu cầu ấy bằng các tác phẩm nhưng mà các nội dung chính của chúng cho rằng việc tiến hành rà soát, kiểm soát toàn dân; tổ chức thi đua xã hội chủ tức là những điều kiện nhu yếu để chuyển sang xây dựng “chủ nghĩa xã hội kế hoạch”. V.I.Lênin cũng chỉ ra rằng, nguyên lý dân chủ là cơ sở của công cuộc xây dựng kinh tế; xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh tính dài lâu của giai đoạn quá độ, ko tránh khỏi phải đi qua những nấc thang trên trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin khẳng định vai trò kinh tế hàng hóa trong điều kiện nền sản xuất hàng hoá bé đang chiếm ưu điểm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhận thấy sự quan liêu đã mở màn hiện ra trong nhà nước công nông non trẻ, ông đề xuất những người cộng sản cần thường xuyên chống 3 đối phương chính là sự kiêu căng, ít học và tham nhũng. V.I.Lênin cũng để mắt tới việc chống chủ nghĩa giáo điều lúc áp dụng chủ nghĩa Mác nếu ko muốn lỗi thời so với cuộc sống.

Di sản kinh điển của V.I.Lênin biến thành cơ sở cho việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tế của các đảng cộng sản. Thiên tài về lý luận và thực tế của V.I. Lênin trong việc kế thừa, bảo vệ và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác được những người cộng sản bình chọn cao. Họ đặt tên cho chủ nghĩa của mình là chủ nghĩa Mác-Lênin.

Ý kiến