0Bình luận

Vì sao nói nước ta sau Cách mạng tháng 8 ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc?

1. Thuận lợi:

– Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ nên rất phấn khởi gắn bó với chế độ.

– Cách mạng nước ta có Đảng (Hồ Chí Minh đứng đầu) sáng suốt lãnh đạo.

– Trên thế giới hệ thống XHCN đang hình thành, PTGPDT phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm:

2. Khó khăn:

– Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào, theo chúng là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động, âm mưu cướp chính quyền mà nhân dân ta đã giành được.

– Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.

– Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng.

– Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu.

– Nạn đói vẫn chưa khắc phục. Hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

– Di sản văn hoá lạc hậu của chế độ cũ rất nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn phổ biến.

– Ngân sách Nhà nước trống rỗng. Chính quyền chưa quản lý được Ngân hàng Đông Dương.

– Ngay sau Cách mạng tháng 8/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hiểm nghèo như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Ý kiến