0Bình luận

Xin giấy phép an ninh trật tự ở đâu?

Giấy phép an ninh trật tự hay còn gọi là giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là điều kiện bắt buộc khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện.

Cơ sở nào phải xin giấy phép an ninh trật tự?

Cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải xin giấy phép an ninh trật tự theo quy định.

Cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ lên cơ quan công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận an ninh, trật tự.

Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an ninh, trật tự của nhiều cấp công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó.

Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính để cấp Giấy chứng nhận an ninh, trật tự cho chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc đó.

Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh có nhu cầu chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

– Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

– Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ cho cơ sở kinh doanh.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

 

Ý kiến