0Bình luận

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Một là: Cách mạng tháng Tám thắng lợi là bước nhảy vọt vĩ đại,đánh dấu một cuộc biến đổi cực kì to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nó phá tan xiềng xích nô lệ của Phát xít Nhật và ách thống trị của thực dân Pháp lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là nhà nước kiểu mới, nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Từ đây dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, mở ra một thời đại mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, cách mạng tháng tám thành công nhà nước kiểu mới ra đời, mở đầu cho những thắng lợi tiếp theo của Cách mạng Việt Nam.

Hai là: Cách mạng tháng Tám thành công lật đổ ách thống trị Phát Xít, thực dân, phong kiến, đưa đất nước từ 1 nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước tự do độc lập; đưa dân tộc ta lên hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.Đảng ta từ một Đảng hoạt động không hợp pháp trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Đây là cuộc đổi đời chưa từng thấy của nhân dân Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám chẳng những có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc mà còn có ý nghĩa quốc tế rộng lớn:

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của CN Mac-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nó chứng tỏ rằng trong thời đại ngày nay, một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa do toàn dân nổi dậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, có đường lối CM đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi cuối cùng.

Cách mạng tháng 8 thắng lợi mở ra thời kỳ suy sụp, tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới, báo hiệu thời kỳ giải phóng của các dân tộc bị áp bức đã đến, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
Với thắng lợi Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã góp phần xương máu của mình vào cuộc chiến đấu đánh thắng hoàn toàn chủ nghĩa Phát xít trên thế giới.Thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa, nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc ở Đông Nam Á, đấu tranh chống bọn thực dân, phát xít giành độc lập. Đánh giá về Cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh đã viết:”Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử CM của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo CM thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong ba thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào CM liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đến giải phóng dân tộc 1939-1945 mặc dù CM có lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Ý kiến